Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk Reglement van TPV Tautenburg

Rechten en verplichtingen van de leden en bezoekers

Artikel 1

De leden en bezoekers zijn verplicht zich te houden aan het ter plaatse geldende baanreglement en aan de schriftelijke of mondelinge aanwijzingen van het bestuur en/of namens het bestuur optredende personen. Het is verplicht om op de baan gepaste sportkleding en - schoenen te dragen, tenzij anders door de T.C. en/of J.C. is aangegeven.  

Artikel 2

De leden zijn verplicht de contributie en, indien verschuldigd, inschrijvingskosten te voldoen vóór 1 april van het desbetreffende verenigingsjaar. Het bestuur zal aan de leden die op bovengenoemde datum niet aan de verplichting tot betaling hebben voldaan, éénmaal een herinnering tot betaling sturen. Indien een lid binnen de gestelde termijn nog niet aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan, is het lid vanaf die datum niet meer bevoegd de aan het lidmaatschap verbonden rechten uit te oefenen totdat hij geheel aan zijn financiële verplichtingen heeft voldaan. Gedurende deze periode blijft het desbetreffende lid verplicht te voldoen aan alle verplichtingen die uit het lidmaatschap voortvloeien. Indien een lid niet tijdig voldoet aan zijn financiële verplichtingen tegenover de vereniging, is het desbetreffende lid vanaf de vervaldatum over het verschuldigde bedrag de wettelijke rente en de met de incasso verbonden kosten verschuldigd.  

Artikel 3

1.      Een seniorlid dat op de eerste januari van het verenigingsjaar de achttienjarige leeftijd heeft bereikt, wordt geacht de door de algemene vergadering op voorstel van het bestuur vooraf vast te stellen kantinediensten te verrichten.

2.      Het eerste lid geldt niet voor:

  • een bestuurslid,
  • een lid dat overige vrijwilligersactiviteiten verricht waarvoor de ledenvergadering vrijstelling verleent,
  • een seniorlid dat gedurende het verenigingsjaar 70 jaar of ouder wordt.

3.      Een seniorlid wordt gestimuleerd om gedurende het eerste verenigingsjaar waarin het lid is kantinedienst te verrichten, maar heeft niet deze verplichting.

4.      Het eerste lid laat onverlet dat voor deelname aan competities of evenementen het draaien van een of meer kantinediensten als voorwaarde kan worden gesteld. Het al dan niet voldoen aan een dergelijke voorwaarde heeft geen enkel gevolg voor de toepassing van het eerste lid.

5.      Een seniorlid als bedoeld in het eerste lid, kan tot een door de ledenvergadering vast te stellen datum te kennen geven in het desbetreffende verenigingsjaar geen kantinedienst te willen verrichten. In dat geval is het lid een door de ledenvergadering tevoren vast te stellen compensatiebedrag verschuldigd, dat door het bestuur automatisch kan worden geïncasseerd.

6.      Een seniorlid dat zich vóór de in het vijfde lid bedoelde datum niet heeft ingeroosterd voor het aantal te verrichten kantinediensten, wordt door de kantinecommissie ingeroosterd.

7.      Een seniorlid dat niet in staat is zich voor kantinediensten in te roosteren, krijgt daarbij hulp van de kantinecommissie. De kantinecommissie geeft via de website en per e-mail kennis van de tijdstippen waarop deze hulp zal worden geboden.

8.      Een seniorlid is verantwoordelijk voor het vervullen van de kantinedienst waarvoor het zichzelf heeft ingeroosterd of waarvoor het door de kantinecommissie is ingeroosterd. Bij verhindering zorgt het seniorlid zelf voor vervanging. Een seniorlid dat hiervoor geen zorg draagt, is een door de ledenvergadering vast te stellen bedrag verschuldigd, dat door het bestuur automatisch kan worden geïncasseerd.

9.      De ledenvergadering bepaalt de voorwaarden waaronder een seniorlid een kantinedienst waarvoor het zichzelf heeft ingeroosterd of waarvoor het door de kantinecommissie is ingeroosterd, kan verplaatsen.   

Artikel 4

Studentenlid. Een seniorenlid van de vereniging kan korting ontvangen op de contributie als hij of zij kan aantonen dat hij of zij per 1 januari een full time opleiding volgt. Dit verzoek dient te worden ingeleverd voorzien van een bewijs van het volgen van deze opleiding bij de penningmeester. Omdat het voor de vereniging niet te controleren is of deze studie nog voortduurt in het daarop volgende seizoen zal ieder jaar een nieuw verzoek moeten worden gedaan anders wordt het lidmaatschap automatisch weer omgezet naar een regulier seniorenlidmaatschap.Bij twijfel beslist het bestuur of de korting verleend zal worden.  

Artikel 5

De leden hebben het recht bij alle bijeenkomsten (geen bestuurs- en commissievergaderingen zijnde), wedstrijden en andere evenementen van de vereniging aanwezig te zijn of deel te nemen.  

Artikel 6

Het park is een rookvrij park. Alle leden en bezoekers van het park dienen zich hieraan te houden. Leden/bezoekers die deze regel niet naleven kunnen worden verzocht het park te verlaten. Het bestuur kan besluiten dat leden/bezoekers die meerdere keren zich niet houden aan deze regel een langdurige ontzegging of ontzegging van lidmaatschap op te leggen, zonder dat betreffende individu recht heeft op teruggave van mogelijk lidmaatschapsgelden  

Artikel 7

De vereniging hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In het Privacy-reglement en Cameratoezicht protocol wordt beschreven hoe de vereniging hiermee omgaat. Leden en bezoekers van het park stemmen in het hiervoor genoemde zodra ze het betreden van het park.  

Artikel 8

Het meenemen en nuttigen van eigen alcoholische dranken of etenswaren is niet toegestaan op de club. Tenzij vooraf toestemming van bestuurslid is gegeven. Bij overtreding van deze regel kan het bestuur een boete van €100,- opleggen. Het bestuur kan besluiten, bij leden/bezoekers die meerdere keren zich niet houden aan deze regel, een langdurige ontzegging of ontzegging van lidmaatschap op te leggen, zonder dat betreffende individu recht heeft op teruggave van mogelijk lidmaatschapsgelden    

Bestuursvergaderingen

Artikel 9

De vergaderingen van het bestuur worden gehouden zo dikwijls als de voorzitter of tenminste drie bestuursleden dit wensen. De voorzitter heeft in deze vergadering de leiding en is bevoegd de spreektijd van alle bestuursleden bij elk agendapunt te limiteren, alsmede de vergadering te schorsen of te verdagen.

Artikel 10

Een bestuursvergadering wordt bijeengeroepen door middel van verzending van een schriftelijke (per gewone post of digitaal) uitnodiging aan ieder bestuurslid, tenminste zeven dagen vóór de datum van de vergadering. Bij de oproeping wordt tevens vermeld of toepassing wordt gegeven aan de mogelijkheid om door middel van een elektronisch communicatiemiddel deel te nemen aan de vergadering en eventuele aanvullende voorwaarden die daarbij gelden. Tot het bijeenroepen van een bestuursvergadering is de voorzitter bevoegd. Hij is daartoe verplicht op verzoek van tenminste drie bestuursleden. Indien aan dit verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven en de bestuursvergadering niet binnen achtentwintig dagen na indiening van het verzoek wordt gehouden, zijn de verzoekers zelf tot bijeenroeping bevoegd.  

Algemene vergaderingen

Artikel 11

Kandidaatstelling voor een door de algemene vergadering te verkiezen functionaris geschiedt door het bestuur en/of door vijf seniorleden. Kandidaatstelling door het bestuur geschiedt, nadat het bestuur zich heeft vergewist, dat de te stellen kandidaten een eventuele benoeming zullen aanvaarden. Kandidaatstelling door de leden geschiedt door middel van inlevering bij de secretaris van een daartoe strekkende schriftelijke verklaring, vergezeld van een bereidverklaring van de gestelde kandidaat, uiterlijk zeven dagen voor de algemene vergadering.  

Artikel 12

De agenda van de algemene vergadering bevat, behalve de uit de statuten of de voorgaande artikelen van dit reglement voortvloeiende punten, elk voorstel, dat tenminste zeven dagen vóór verzending van de uitnodiging door tenminste vijf leden schriftelijk bij de daartoe aangewezen persoon is ingediend, alsmede al hetgeen de tot bijeenroeping der vergadering bevoegden daarin wensen op te nemen.

Artikel 13

Alle op de agenda van een vergadering voorkomende punten worden in die vergadering aan de orde gesteld en behandeld. Bij elk punt wordt tevens behandeld elk mondeling door een lid tijdens de vergadering gedaan voorstel, dat rechtstreeks met het aan de orde zijnde agendapunt samenhangt. mits in geval van een algemene vergadering ondersteund door tenminste vier andere leden.  

Commissies

Artikel 14

De algemene vergadering kan één of meer commissies benoemen, met algemene of bijzondere opdrachten, die zich niet mogen uitstrekken buiten de grenzen van de bevoegdheden van de benoemde commissie. Deze commissie en de door het bestuur ingestelde commissies blijven te allen tijde verantwoordelijk tegenover het orgaan dat hen heeft benoemd. Bij of na de benoeming kunnen tevens de bevoegdheden en verplichtingen van elke commissie worden geregeld of gewijzigd. De commissies kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontbonden. Ook kunnen één of meer leden daarvan als zodanig door de algemene vergadering worden ontslagen en al dan niet door anderen worden vervangen.

Artikel 15

De kascommissie, als bedoeld in artikel 11, lid 4 van de statuten, bestaande uit twee leden, wordt bij haar benoeming telkens geldend voor de overeengekomen duur, aangevuld met een plaatsvervangend lid, dat bij ontstentenis van een van de commissieleden diens plaats zal innemen. Dit plaatsvervangend lid zal in het volgende verenigingsjaar, bij voorkeur, door de algemene vergadering worden benoemd tot lid van de commissie in de plaats van dat lid van de commissie, dat het langst in de commissie zitting heeft gehad.  

Besluitvorming  

Artikel 16

Indien een aan de orde gesteld voorstel geen stemming behoeft van de stemgerechtigde leden, dan wordt gerekend dat het voorstel is aangenomen. In het tegenovergestelde geval wordt tot stemming overgegaan. Indien meerdere personen voor een functie kandidaat gesteld zijn, wordt tot schriftelijke stemming overgegaan.

Artikel 17

Stemming over personen geschiedt door middel van gesloten briefjes of een andersoortige anonieme (digitale) stemmingstool. Ter bepaling van het resultaat der stemming blijven ongeldige- en blanco stemmen buiten beschouwing. Een stem is ongeldig, indien op het stembriefje of in de anonieme (digitale) stemmingstool iets anders is aangegeven dan noodzakelijk is voor het uitbrengen van de stem. Indien een ingediend voorstel niet de vereiste meerderheid heeft verworven, is het niet aangenomen. 

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 346 213 280

(Postadres: Postbus 61, 3738 ZM Maartensdijk)

Sportpark: Dierenriem 6A
3738 TR Maartensdijk

KVK-nummer

40477032